Polityka Prywatności (RODO)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów  firmy Wimerton Pruszyńscy Spółka Jawna, w szczególności danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.wimerton.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

1.2 Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów jest firma Wimerton Pruszyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Klonowa 40/73, 16-400 Suwałki, e-mail: email@wimerton.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640676, o numerze NIP 8442358122, o numerze REGON 365589412, o numerze rejestrowym BDO 000011679.

 

1.3 Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cechach określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

1.4 Firma Wimerton Pruszyńscy Spółka Jawna przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 

1.5 Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

 

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH,  CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA

 

2.1 Firma Wimerton zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 

2.2 Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. składania zamówienia lub zapytania ofertowego w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. badania satysfakcji Klientów. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu firmy Wimerton, polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

2.3 W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

 1. adres e-mail

 

2.4 Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w punkcie 8.

 

2.5 W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail;
 2. dane adresowe:
  1. kod pocztowy i miejscowość;
  2. kraj (państwo);
  3. ulica wraz z numerem domu|mieszkania.
 3. imię i nazwisko;
 4. numer telefonu.

 

2.6 W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 1. formę Przedsiębiorcy;
 2. numer NIP.

 

2.7 W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

 

2.8 Przekazanie danych osobowych do firmy Wimerton jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta

 

3. KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE

 

3.1 W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy 24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Pay Pro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198), przy ul. Pastelowej 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.

 

3.2 W przypadku gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail firma Wimerton będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

3.3 W przypadku skierowania żądania firma Wimerton udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

4.1 Dane Osobowe będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową sprzedaży. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

5.1 Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 2.2, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych.

 

6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

6.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7. PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

7.1 Każdy Klient ma prawo:

a) dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania;

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

 

7.2 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 7.1 a) powyżej należy wysłać e-mail na adres: RODO@wimerton.com.

 

7.3 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 7.1 b) powyżej należy wysłać e-mail na adres: RODO@wimerton.com wpisując w tytule słowo SPRZECIW lub COFNIĘCIE ZGODY lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: WIMERTON Pruszyńscy Spółka Jawna 16-400 Suwałki, ul. Klonowa 40/73 z dopiskiem DANE OSOBOWE.

 

7.4 Jeżeli Klient udostępnia jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

7.5 Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

 

8. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HASŁA DO KONTA KLIENTA

 

8.1 Firma Wimerton zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Firma Wimerton stosuje certyfikat SSL w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 

8.2 W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Firma Wimerton nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 

8.3 Firma Wimerton nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta.

 

9. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

9.1 Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z usług firmy Wimerton Pruszyńscy Spółka Jawna i w tym celu:

 1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne,w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

 2. stosuje środki zapewniające: I) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; II) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; III) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

9.2 Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto  RODO@wimerton.com wpisując w tytule słowo ZGŁOSZENIE.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1 W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

 

Logo WIMERTON - Designed and made in Poland
Logo Wimerton

WIMERTON PRUSZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

NIP 8442358122  I  KRS 0000640676  I  REGON 365589412

16-400 Suwałki, ul. Klonowa 40/73

Zapraszamy do naszej siedziby 16-400 Suwałki, ul. Przemysłowa 2

Copyright 2019-2023 WIMERTON  Pruszyńscy I Wszelkie prawa zastrzeżone  I  Autorka: Marcelina Pruszyńska

 Pomoc

 Regulamin Sklepu

 Polityka Prywatności

FORMY PŁATNOŚCI

Logo WIMERTON - Designed and made in Poland